ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU วัตถุประสงค์ของโครงการ คลังข้อมูลดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มให้บริการเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้บุคคลภายนอกสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพื่อศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลนี้ ** ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกครั้ง** กลุ่ม Dspcae_BRU

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • นรากร, มุเนืองรัมย์; เริงณรงค์, ศรีสมพร; วุฒิพงษ์, มาลี; อิสระ, พุทธเสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและตรวจจับวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานภาคนิพนธ์ประกอบไปด้วย ล้อรถแข่ง เซอร์โวมอเตอร์ บอร์ด Arduino Mega2560 บอร์ดควบคุมมอเตอร์ สวิตซ์ชิ่ง 5V ...
 • วุฒิพงษ์, วงศา; อดิเรก, เตศิริ; อนุชา, เทียงปา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่น ความถี่วิทยุ และศึกษาเกี่ยวกับเครื่องรับ-เครื่องส่งวิทยุ โดยเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ...
 • จิณพรต, ติมอนรัมย์; วิทยา, ก่อแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์เรื่องรถเข็นสำหรับคนพิการควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ วงจรลดแรงดันไฟและรีเลย์เป็นตัวขับมอเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ โดยใช้จอยสติ๊ ...
 • จิรศักดิ์, พิมพวง; สนธยา, นามวงศ์; สิทธิชัย, ลานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  กกกในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่อง พัดลมดูดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ พัดลมดูดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีการใช้พัดลม เพื่อลดความ ...
 • คำแสน, กริดรัมย์; ณพรัตน์, บำรุงธรรม; ภัทรวุธ, ทิพย์นางรอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่องเครื่องอบข้าวเปลือกสำหรับครัวเรือน ควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานของระบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบครัวเรือนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาการใช้งานของไมโครคอนโทร ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds