Statistics

Total Visits

Views
ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 16304
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 6340
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5703
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC 4597
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณโดยใช้ชุดฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4365
ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษและความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครูชาวไทยผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับชั้นประถมศึกษา 3482
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3357
การพัฒนาทักษะ เรื่อง เรื่อง การเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ดดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3153
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์และความคงทนในการจดคำศัพท์ โดยใช้วิธีสอบแบบตอบสนองด้วยท่าทาง : กรณีการศศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 3143
ผลการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 3127