DSpace at My University: Recent submissions

 • นรากร, มุเนืองรัมย์; เริงณรงค์, ศรีสมพร; วุฒิพงษ์, มาลี; อิสระ, พุทธเสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและตรวจจับวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานภาคนิพนธ์ประกอบไปด้วย ล้อรถแข่ง เซอร์โวมอเตอร์ บอร์ด Arduino Mega2560 บอร์ดควบคุมมอเตอร์ สวิตซ์ชิ่ง 5V ...
 • วุฒิพงษ์, วงศา; อดิเรก, เตศิริ; อนุชา, เทียงปา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่น ความถี่วิทยุ และศึกษาเกี่ยวกับเครื่องรับ-เครื่องส่งวิทยุ โดยเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ...
 • จิณพรต, ติมอนรัมย์; วิทยา, ก่อแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์เรื่องรถเข็นสำหรับคนพิการควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ วงจรลดแรงดันไฟและรีเลย์เป็นตัวขับมอเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ โดยใช้จอยสติ๊ ...
 • จิรศักดิ์, พิมพวง; สนธยา, นามวงศ์; สิทธิชัย, ลานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  กกกในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่อง พัดลมดูดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ พัดลมดูดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีการใช้พัดลม เพื่อลดความ ...
 • คำแสน, กริดรัมย์; ณพรัตน์, บำรุงธรรม; ภัทรวุธ, ทิพย์นางรอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่องเครื่องอบข้าวเปลือกสำหรับครัวเรือน ควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานของระบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบครัวเรือนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาการใช้งานของไมโครคอนโทร ...
 • ธนพนธ์, วงค์จันทร์; วสันต์, จันทนุน; สันติ, จันทะสอน; ทิวากร, ปังเคทัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำโคงงานภาคนิพนธ์เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ และลักษระการทำงานของวงจรควบคุมเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
 • วัชรพงษ์, ขวาป้องใต้; ปัทมวรรณ, พรมมา; สุนทร, ดวงดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่องเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่ ...
 • นิเวทย์, ไฉนกลาง; ณัฐพล, เทียมเลิศ; วัฒนา, การัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงานภาคนิพนธ์เรื่องเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กสำหรับกัดลายแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ชุดควบคุมมอเตอร์และแท่นมอเตอร์เชื่อมด้วยกัน โดยชุดควบคุมใช้บอดร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบ ...
 • ทวีลาภ, เสาร์ประโคน; บารมี, หรีกประโคน; จักรมงคล, แป้นประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างชุดควบคุมตู้ฟักไข่ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และเพื่อศึกษาชุดควบคุมตู้ฟักไข่ เครื่องมือในการจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์ ประกอบไปด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ...
 • ธีระพงษ์, จอนดอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดบูชาพระพุทธรูปโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสาโรมัน เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดบูชพระพุทธรูป สำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ตามอาคารบ้านเรือน สำนักงานร้านค้ ...
 • กาญจนา, หาญกล้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  จากการศึกษาทดลองการนำเคลือบหินบะซอลต์ที่ได้ผลดีแล้วมาเป็นมาเป็นเคลือบพื้นในการพัฒนาเคลือบลายหนังงู อัตราส่วนผสมของหินบะซอลต์ 60 % โปแตสเฟลด์สปาร์ 30 % ดินดำ 10 % ทั้งหมด 16 สูตร โดยทดลอง พัฒนาเคลือบ ชุบเคลือบกับเคลือบขาว ...
 • สุรชัย, เจริญไข (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟข้างเตียงนอน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากลายไทยดอกพุดตาน ผสมกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปในตัวของผลิตภัณฑ์โคมไฟข้างเตียงนอน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยชิ้นงานที่ทำก ...
 • ปริศนา, ดวงจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารขนาดกลางโดย ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายดอกราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนามและอาถรรพ์ต้นไม้ชัยพฤกษ์เคยใช้พิธีสำคัญๆ มีความอ่อนช้อย สง่างาม ...
 • วสันต์, โฉมใส (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์แจกันเซรามิกส์ร่วมสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีการออกแบบ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำผลิตภัณฑ์ทางเซรามิกส์ที่เน้นความเป็นแจกันร่วมสมัยเป็นการออกแบบแจกันร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบของแต่ ...
 • วิษณุ, กุลสิงห์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดสปาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายหน้ากระดานบนฐานปราสาทพนมรุ้ง เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดสปา สำหรับใช้ใน โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ...
 • อำนาจ, ปลดรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาเนื้อดินรากุ และเคลือบรากุ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเดินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จากการวิจัยครั้งนี้ ...
 • หนูจีน, มูลสูงเนิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  จากการศึกษาวิจัยทดลองเคลือบสีแดงของทองแดงโดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์เป็นตัวให้สี นำมาหาอัตราส่วนในการทำเคลือบสีแดงของทองแดง โดยใช้วัตถุดิบ เฟลด์สปาร์ แคลเซียมคาร์บอเนต แบเรียมคาร์บอเนต ดินขาว ควอตซ์ ซิงค์ออกไซด์ ...
 • จิตติพัฒน์, เจริญชนม์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางจัดสวนในแนวตั้ง ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระถางจัดสวน รูปทรงของเรขาคณิตความทันสมัยของลวดลายกับชิ้นงานตามสไตล์โมเดิร์นที่มี เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ก ...
 • มาริสา, ชุบรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  จากการทดลองออกแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการเขียนสีใต้เคลือบจากลวดลายผ้าไหมบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบ สี ลวดลายของผ้าไหมบุรีรัมย์ 2. ...
 • ชัชวาล, รัดไธสง; ตะวัน, หอมดี; เกษม, จิตไธสง; เอกชัย, บุรุษรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบป้องกันเพาเวอร์แอมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันเพาเวอร์แอมป์ 2.เพื่อทดสอบการทำงานของระบบป้องกันเพาเวอร์แอมป์ ในปัจจุบันเพาเวอร์แอมป์มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบหม้อแปลงแล ...