ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Recent Submissions

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2554)
  40 ปี ความรัก ความผูกพัน บอกกล่าว เล่าจาก หลากหลายมุมมองความคิดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยอนาคตที่ท้าทาย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2551)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจาก "วิทยาลัยครูบุรีรัมย์" ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2514 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์" เมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท ...
 • พัชรินทร์, ศิริอำพันธ์กุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2544)
  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มต้นจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ด้วยความประสงค์ของส่วนราชการและประชาชนชาวบุรีรัมย์ และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายสถานศึกษาเพื่อผลิตครูให้พอกับความต้องก ...
 • สุกิจ, สุวานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2539-12)
  14 กุมภาพันธุ์ 2535 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สถาบันราชภัฏ" เเทน "วิทยาลัยครู"
 • สำนักงานอธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2529-12)
  ฉลองครบรอบ 15 ปีวิทยาลัย เป็นฐานชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เราได้ก้าวหน้ามาได้อย่างไร ในทางใดบ้าง มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และควรจะได้เร่งรีบพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในสาขาวิชาอะไรบ้าง
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )

View more