คณะพยาบาลศาสตร์

Recent Submissions

  • ยงยุทธ, บรรจง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-12)
    ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่ากลไกการอภิบาล ระบบบริการปฐมภูมิและระบบธรรมาภิบาลยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนยังไม่เข้าใจและขาดความ เชื่อมั่นต่อระบบบริการปฐมภูมิ บุคลากรไม่เพียงพอและศักยภ ...
  • สุภาพร มะรังษี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-04-01)
    การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ส่งผลลบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคม มีผลกระทบต่อทั้งตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว และสังคมในภาพรวม การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ เสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ของการตั้ง ...