ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Sort by: Order: Results:

 • วนิดา, ซ้อนกลิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2565)
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันโต พลัส เป็นบริษัท ประกอบกิจการด้านการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร สระว่ายน้ำ ถนน และรับออกแบบ เขียนแบบ มีโรงงานผลิต เสา คาน พื้น ผนัง ท่อ อาคาร คอนกรีตสำเร็จรูป ( PRECAST CONCERETE CENTER ) ...
 • ทวีศักดิ์, เกือยรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  งานวิจัยการจัดทำสื่อทางสถาปัตยกรรมเพื่อนำเสนอวิธีการบูรณะของกรมศิลปากร “กรณีศึกษาวัดโคกพระ” ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการบูรณะของกรมศิลปากรและเพื่อจัดทำสื่อทางสถาปัตยกรรม ...
 • ดาริกา, บุญมาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2564)
  จากการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองบุรีรัมย์แต่ละสถานที่ พบว่าสถาปัตยกรรมที่อยู่ใกล้ตัวเรามีความสวยงามอยู่หลากหลายมุมมอง ผนวกกับความสนใจในการถ่ายภาสถาปัตยกรรมและชอบในการสร้าง Content สร้างสรรค์ที่สามารถช่วยเสริมคำอธิบาย ...
 • ธนกร, รอบแคว้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 3 มิติ เพื่อการก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Application of 3D presentation program for construction A case study of ...
 • พิพัฒน์, เกรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562)
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ความเสียหายของอุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมาทำการศึกษาจำนวน 8 หลัง ได้แก่ วัดหนองบัวเจ้าป่า วัดบวร วัดหลักศิลา วัดโพธาราม วัดโพธิ์ทอง วัดบรมคงคา วัดท่าเรียบ ...
 • พัฒนพงศ์, พาพาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเทียวจำนวนมากให้ความสำคัญกับสถานที่แหล่งโบรานคดีในจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งยังมีสนามกีฬาและสนามรถแข่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเอเชียจะเห็นได้ว่ ...
 • ปิยมิน, ผิวละออง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2565)
  บทความนี้เกิดจากการศึกษาในวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้มีการศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมรูปแบบลักษณะการใช้งาน สภาพของอาคาร โดยมีป้าหมายขอการศึกษาคือการศึกษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมความสัมพันธ์ของบ ...
 • จินดารัตน์, กางไธสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมนิยมวัตถุ เน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ ...
 • เกรียงไกร, ธรรมษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  งานวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาช่างก่อสร้างเรือนพื้นถิ่นในอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และลักษณะทางกา ...
 • อนุวัฒน์, สุขรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2556)
  จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อนำไปปรับปรุง สื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ โบสถ์เทเรซา วัดโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ชุมชนบ้านโนนแก้ว ...
 • อรรถพล, จีนเกา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 2)เพื่อการออกแบบด้านการสื่อสาร ด้านการสื่อสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ...
 • ธีรรักษ์, คะเรียงรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี ของสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ.2541 วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง เปิดหลักสูตร วท.บ. ...
 • ภารัชน์, เจ็นประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  งานวิจัยการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการอนุรักษ์อุโบสถถิ่นภายในบริเวณภาคอีสานใต้ มี วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นมาของอุโบสถ์และความสําคัญของวัดติอชุมชน ศึกษา ประวัติความเป็นมาของอาคารและศึกษาลักษณะทางกายภาพข ...
 • วัชระ, คำจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  งานวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นกรณีศึกษาวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นมาของวัดขุนก้องและความสำคัญของวัดต่อชุมชน ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาคารและศึ ...
 • วัชระ, คำจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  งานวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นกรณีศึกษาวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นมาของวัดขุนก้องและความสำคัญของวัดต่อชุมชน ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาคารและศึ ...
 • ชุติพนธ์, รักซ้อน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้มีแนวคิดในการสร้าง “หอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม” เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียนและเป็นอาคารเรียนศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดโครงการ ...
 • มงคล, สุขใส (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี ของสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ.2541 วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง เปิดหลักสูตร วท.บ. ...
 • นางสาวเอเชีย, เอกวิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากจากการจัดกิจกรรมหรือไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงมีความต้องการในแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ...
 • อชิรญาณ์, เสงี่ยมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2565)
  วิจัยเล่มนี้ศึกษาเรื่องบริบทของร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของร้านกาแฟ 2) เพื่อศึกษาบริบท ของร้านกาแฟ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ...
 • ฐิิตินันท์, ไทยยิ่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการ เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า เมืองบุรีรัมย์มีสีสันในหลากหลายมิติ จึงได้มีแนวคิดที่จะน ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account