ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Issue Date

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ธิติวัฒน์, พุ่มพวงธนพงษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาเทคนิคกระบวนการก่อสร้าง โครงการ เดอะเบส เรื่อง งานเสาเข็มเจาะ มีเสาเข็มทั้งหมด ๑๔๒ ต้น ในโครงการ มี ๒ ระบบ คือ ระบบแห้งและระบบเปียก ลักษณะกระบวนการทำงานแต่ล ...
 • เกรียงไกร, ธรรมษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  งานวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาช่างก่อสร้างเรือนพื้นถิ่นในอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และลักษณะทางกา ...
 • วัชระ, คำจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  งานวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นกรณีศึกษาวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นมาของวัดขุนก้องและความสำคัญของวัดต่อชุมชน ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาคารและศึ ...
 • ชุติพนธ์, รักซ้อน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้มีแนวคิดในการสร้าง “หอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม” เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียนและเป็นอาคารเรียนศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดโครงการ ...
 • ธีรวุฒิ, ชัยเสนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า เป็นศาสนสถานส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระราชทานเป็นอาคาร อนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี จากที่กล่าวมานี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจ ...
 • ิรุตต์, โคตรชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  ในปัจจุบันภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอย่าง ต่อเนื่อง และยังส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์มีการเจริญเติบโตทั้งด้านอุสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว การบริการ สถาบันการศึกษา ราชการ ...
 • ธีรรักษ์, คะเรียงรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี ของสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ.2541 วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง เปิดหลักสูตร วท.บ. ...
 • วัชระ, คำจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  งานวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นกรณีศึกษาวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นมาของวัดขุนก้องและความสำคัญของวัดต่อชุมชน ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาคารและศึ ...
 • มาลินี, บัวทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2556)
  จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อนำไปปรับปรุง สื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ โบสถ์เทเรซา วัดโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ชุมชนบ้านโนนแก้ว ...
 • อนุวัฒน์, สุขรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2556)
  จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อนำไปปรับปรุง สื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ โบสถ์เทเรซา วัดโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ชุมชนบ้านโนนแก้ว ...
 • ธีระพงษ์, เจิงรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัดป่าพระสบาย ที่ตั้ง ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดูแลและจัดการโดยวัดและชุมชน วัตถุโบราณที่พบ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับหินสีก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณวันที่ 28 ธันวาคม ...
 • พชระ, นพเก้า; พชระ, นพเก้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปี พ.ศ.2558 มีจำนวนเด็กนักเรียนในระดับชั้นบริบาลและอนุบาล รวม 335 คน และครู 10 คนจากการสำรวจเก็บข้อมูลพบว่าอาคารเรียนแผนกอนุบาลมีจำนวนห้องเรียนและสิ่งส่งเสริมเครื่องอำนวยความสะดวก ...
 • ทวีศักดิ์, เกือยรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  งานวิจัยการจัดทำสื่อทางสถาปัตยกรรมเพื่อนำเสนอวิธีการบูรณะของกรมศิลปากร “กรณีศึกษาวัดโคกพระ” ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการบูรณะของกรมศิลปากรและเพื่อจัดทำสื่อทางสถาปัตยกรรม ...
 • พัฒนพงศ์, พาพาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเทียวจำนวนมากให้ความสำคัญกับสถานที่แหล่งโบรานคดีในจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งยังมีสนามกีฬาและสนามรถแข่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเอเชียจะเห็นได้ว่ ...
 • จินดารัตน์, กางไธสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมนิยมวัตถุ เน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ ...
 • วันชัย, ยิ้มมะเริง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง สื่อเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนหนองบัวเจ้า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน บ้านหนองบัวเจ้าป่า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 2. ...
 • กรฤต, เกือกรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  จากโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ในวัดชัยมงคล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจโบสถ์ไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ต่อมาทางวัดมีโครงการที่สร้างศาลาสันติธรรม เพื่อประกอบพิธ ...
 • มงคล, สุขใส (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี ของสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ.2541 วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง เปิดหลักสูตร วท.บ. ...
 • อรรถพล, จีนเกา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 2)เพื่อการออกแบบด้านการสื่อสาร ด้านการสื่อสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ...
 • กรรณิกา, สังสีแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ชุมชนบ้านมะเฟือง ได้มีแนวคิดในการสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านมะเฟือง” เพื่อเป็นสถานที่สำหรับช่วยให้ชุมชนได้มีสถานที่รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account