ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU วัตถุประสงค์ของโครงการ คลังข้อมูลดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มให้บริการเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้บุคคลภายนอกสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพื่อศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลนี้ ** ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกครั้ง** กลุ่ม Dspcae_BRU

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • อติกานต์, มโนบาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  บทคัดย่อ โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ บ้านหนองเพชรและบ้านหนองมะค่า ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนที่จะก่อให้ ...
 • ศรัญญา, คล้ายคลึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์มีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายของ จงั หวดั จึงไดจ้ ดั ทาโครงการข้ึนมาเพื่อรองรับต่อจานวนนกั ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน และเพื่อเป็ นการสร้างงานใหก้ บั คนวา่ งงานใหม้ ีรายได้ ...
 • ฐิิตินันท์, ไทยยิ่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการ เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า เมืองบุรีรัมย์มีสีสันในหลากหลายมิติ จึงได้มีแนวคิดที่จะน ...
 • นางสาวเอเชีย, เอกวิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากจากการจัดกิจกรรมหรือไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงมีความต้องการในแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ...
 • จิราภรณ์, ทะนวนรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  ปัจจุบันการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกักเก็บน้ำ และในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีการ รณรงค์ในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขื่อนกักเก็บน้ำเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนา มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds