ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)

Recent Submissions

 • จิตรกร, จิตกล้า; นิสสัน, ศรีณรงค์; ศุภวิชญ์, ลือนาน; ศิริพงษ์, สิงห์วงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องลดความชื้นข้าวแบบตะแกรงหมุน 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องลดความชื้นข้าวแบบตะแกรงหมุน การออกแบบมีระบบทำความร้อนโดยใช้อุณหภูมิ 60°C ความเร็วลมที่เหมาะสมอยู่ที่ระดับ ...
 • รัฐธรรมนูญ, เสขะกุล; อภิวัฒน์, ภิญญมุขสาพงษ์; ขนิษฐา, สะเทียนรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องสไลด์กล้วยแบบสลับใบมีด 2) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องสไลด์กล้วยแบบสลับใบมีด การออกแบบเครื่องสไลด์กล้วยนี้สามารถสลับเปลี่ยนใบมีดได้ทั้งแบบหยักและแบบเรียบ ...
 • อนันตสิทธิ์, รุ่งศิลา; รัชตะ, ศรีประสิทธิ์; วุฒินันท์, ยอดนครจง; กฤษณการ, แก้ววิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  ปริญญานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวเม่ากึ่งอัตโนมัติ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องคั่วข้าวเม่ากึ่งอัตโนมัติ การออกแบบเครื่องคั่วข้าวเม่ากึ่งอัตโนมัติ เป้าหมายเน้นตัวเครื่องให้มีขนา ...
 • ทวีศักดิ์, บำรุงแคว้น; สมรักษ์, น้อยไธสง; ณัฐดาวดี, นิลพยัคฆ์; อาริยา, อิ่มรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องรับซื้อขวดพลาสติกและกระป๋องอัตโนมัติ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องรับซื้อขวดพลาสติกและกระป๋องอัตโนมัติ โดยเน้นสามารถนำมาใช้งานได้จริง และสามารถรับซื้อไ ...
 • สุภชัย, โทษา; ทนงศักดิ์, วิมารเมฆ; กัญญารัตน์, จันทะเรือง; ศิริลักษณ์, ห่ามกระโทก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตุถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 18.20 และ20 ลิตรแบบอัตโนมัติ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องล้างถังน้ำดื่ม ออกแบบเครื่องให้ได้ตรงตามเป้าหมายเน้นตัวเครื่องให้มีขนาดพอเหมาะก ...
 • ศักดา, ทองด้วง; นพรัตน์, สิงห์ขร; นันทวัฒน์, เกรัมย์; ธีรชัย, หาญประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบในการผลิตพลังงานจากวัสดุเซรามิกส์ไพอิโซอิเล็กทริก 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเซรามิกส์ไพอิโซอิเล็กทริก ...
 • เกียรติศักดิ์, เหลืองขวัญ; นนทวัตร, ตุ้ยพิมาย; ภานุวัฒน์, เกิดมั่นคง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไอน้ำ 2) เพื่อศึกษาการทำงานของชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไอน้ำ สำหรับการออกแบบโดยเน้นให้สามารถทำงานได้จริง ตัวโครงสร้างทำจากเหล็ก ...
 • จักริช, นุชัยภูมิ; วีระพงษ์, ระหงษ์; สมศักดิ์, กอยรัมย์; อาฌาคริน, เนริกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องบดขวดพลาสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องบดขวดพลาสติก 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบดขวดพลาสติก ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบดขวดพลาสติก วงจรที่ใช้ควบคุมมอเตอร์มีจำนวน 3 วงจร 1) ...
 • อนุชา, หรบรรพ์; สรศักดิ์, นวลสำลี; อนุวัฒน์, ดีด้วยชาติ; ธีระศักดิ์, จะเชนรัมย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์ เรื่องรถพ฽นยาบังคับวิทยุขับเคลื่อนสี่ล฾อนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบ และพัฒนารถพ฽นยาบังคับวิทยุขับเคลื่อนสี่ล฾อ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรถพ฽นยาบังคับวิทยุขับ เคลื่อนสี่ล฾อ เพื่อให฾ได฾ผลงานที่เป็น ...
 • เกียรติศักดิ์, พะเนตรรัมย์; ณัฐพล, เห็นครบทั่ว; พงศธร, ยันตรี; วุฒธินันต์, ว่องไว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องรถตีเส้นสนามกีฬากึ่งอัตโนมัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างรถตีเส้นสนามกีฬากึ่งอัตโนมัติ 2) ทดสอบประสิทธิภาพของรถตีเส้นสนามกีฬากึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นทางเลือกใหม่ โดยนำเอาโครงรถม ...
 • กิตติพร, มณีรัมย์; กฤตธนทรัพย์, โยงรัมย์; ทศพล, ตรีภพ; สิรวิชาญ, บุญบำรุง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอไหมเส้นยืน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องกรอไหมเส้นยืนการออกแบบเน้นการใช้งานได้สะดวกสบายในการใช้งาน เช่น สำหรับการออกแบบเครื่องกรอไหมเส้นยืนโดยสามารถกรอเส้ ...
 • สนธยา, สนสีหา; ประภัสสร, ดีมีชาติ; สุรศักดิ์, จันทร์เขียว; กนกวรรณ, เสือมาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บและเรียกคืนกล่องวัสดุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและเรียกคืนกล่องวัสดุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ จากการดำเนินการได้ออกแบบและสร ...
 • ธนะชัย, อินทนิจ; นาวิน, ทองสุข; ประทีป, ทรงศรี; พงศธร, พิมพ์รัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องอุปกรณ์ช่วยเดินกึ่งอัตโนมัติ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยกายภาพบำบัดที่กำลังฝึกเดินและคนชราที่เดินลำบาก สามารถเดินได้โดยไม่ต้องยกเครื่องช่วยเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการเดิน ...
 • ฅลึม, จม; จิรายุส, เงางาม; สุเมธ, หงษ์แก้ว; สหัสชัย, สืบนิสัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาสถานีชาร์จแบตเตอรี่แบบไฮบริดจ์ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสถานีชาร์จแบตเตอรี่แบบไฮบริดจ์ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม ...
 • ธิเบศร์, เคลือบสูงเนิน; ภูวรินทร์, บุตรไทย; สิทธิพร, แปะประโคน; อุทัย, โยวะศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุดจำลองลิฟท์จอดรถอัตโนมัติแบบโรตารี่ โดยโครงสร้างมีการออกแบบให้สามารถจอดรถจำลองได้ 8 คัน ใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ...
 • วิราช, ศรีบุ่งง้าว; จริวัฒน์, ลานันท์; วรสิทธิ์, ยอดรักษ์; สุรพงษ์, ศรีทะวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องปอกและหั่นหอมแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกและหั่นหอมแดงเล็ก 2) เพื่อทดสอบการทำงานของการปอกและหั่นหอมแดง จากการดำเนินการได้ออกแบบและสร้างเครื่องปอกและหั่นหอมแดง จำนวน 3 ...
 • อนุวัฒน์, สอพอง; ชัยรัตน์, สมุหเสนีโต; สมหมาย, รับรอง; อนุรุต, อะสงค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำทิ้งจากบ่อดูดทราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำทิ้งจากบ่อดูดทราย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำทิ้งจากบ่อดูดทราย ...
 • สุธี, ทนิรัมย์; จีราวุฒิ, คงสุข; วิทยา, โสพรมมี; บุศรินทร์, ทองมี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตก้อนเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ 2) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผลิตก้อนเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ ในการออกแบบเน้นควบคุมระบบการผลิตก้อนเห็ดให้สามารถทำงานได้กึ่งอัตโนม ...
 • เจษฎา, อิมบุตร; ธัญเทพ, พูลสระคู; อนุกูล, ชุมมะ; อภิสิทธิ์, หล้าดอนดู่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอัตโนมัติ The automatic of rice seed extraction machine
 • ธวัชชัย, โต๊ะไธสง; ธารินทร์, ยางนอก; วราวุธ, ชัยสงคราม; สุรีย์รัตน์, สินฉลอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำผ่านเครือข่ายไร้สาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำผ่านเครือข่ายไร้สาย 2) ทดสอบการทำงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำผ่านเครือข่ายไร้สาย ...

View more