ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Author "palita.pp@bru.ac.th"

Browsing บทความ (Articles) by Author "palita.pp@bru.ac.th"

Sort by: Order: Results:

 • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, สินทรัพย์ ยืนยาว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-08)
  Abstract The purposes of this research were 1) to develop the media promoting the associative thinking in the Thai language through the puzzle poetry with effectiveness of 80/80; 2) to compare achievement of the associative ...
 • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2014-01)
  ปริทัน์หนังสือ ถอดรื้อมายาคติ เรียบเรียงโดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ศูนย์ข้อมล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
 • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-04)
  ย่อ บทความนี้มุ่งอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับบุคลาธิษฐานซึ่งเป็นอุปลักษณ์ชนิดหนึ่งตามมุมมองทางภาษาศาสตร์ ปรชิานของเลคอฟฟแ์ละจอนหส์นั (Lakoff and Johnson, 1980) โดยรวบรวมตวัอยา่งถอ้ยคำาอปุลกัษณแ์บบบคุลาธษิฐาน มาประกอบการอธบิาย ...
 • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016)
  บทคัดย่อ บทความนี้มุ่งนำเสนออุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor) ที่ปรากฏในภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดของเลคอฟฟ์และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980) เรื่อง “อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร” (entity ...
 • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-01)
  Abstract This article aimed to explain Emotion Metaphors in Thai language based on cognitive linguistics aspect. the corpus of the metaphor that indicated the emotion found in Thai language had been collected for ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account