ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การออกแบบหอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์กฤตณ์ ปิตาทะสังข์ en_US
dc.contributor.author ชุติพนธ์, รักซ้อน
dc.date.accessioned 2020-04-03T06:06:50Z
dc.date.available 2020-04-03T06:06:50Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6150
dc.description วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,2555 en_US
dc.description.abstract โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้มีแนวคิดในการสร้าง “หอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม” เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียนและเป็นอาคารเรียนศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดโครงการ เพื่อการออกแบบหอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบอาคารหอศิลป์และอาคารประเภทเดียวกัน การลงพื้นที่สำรวจ การศึกษาจากอาคารตัวอย่าง และการสัมภาษณ์จากเจ้าของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ พื้นที่จัดแสดง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สำนักงาน ผังบริเวณ ห้องพัก ห้องเก็บของและงานระบบ สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรเน้นการเข้าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อการออกแบบที่สมบูรณ์ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การออกแบบหอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics