ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การออกแบบสื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างก่อสร้างเรือนพื้นถิ่น อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์กฤตณ์ ปิตาทะสังข์ en_US
dc.contributor.author เกรียงไกร, ธรรมษา
dc.date.accessioned 2020-04-03T05:59:46Z
dc.date.available 2020-04-03T05:59:46Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6149
dc.description วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,2555 en_US
dc.description.abstract งานวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาช่างก่อสร้างเรือนพื้นถิ่นในอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และลักษณะทางกายภาพของบ้านพักอาศัย ของช่างพื้นถิ่นในอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4ตำบล 46ชุมชน มีการดำเนินการวิจัยคือ โดยการสำรวจผังและลักษณะทางกายภาพประกอบกับการสัมภาษณ์สนทนากับกลุ่มเจ้าของบ้าน ช่างก่อสร้าง และชาวบ้านทั้ง 4ตำบล 46ชุมชน โดยการศึกษาตัวอย่าง 30หลังคาเรือน วิเคราะห์ข้อมูลอาคารโดยจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เนื้อหาด้านความคิดเห็น นอกจากจะรวบรวมรูปแบบเรือนที่ช่างพื้นถิ่นในอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรม ความเป็นมาทางประวัติ การตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อเรือนของชุมชนแต่ชุมชนในอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาแล้วเพื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของบ้านพักอาศัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสามารถนำไปออกแบบบ้านพักให้เกิดความเหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างก่อสร้างเรือนพื้นถิ่นในอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคต en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การออกแบบสื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างก่อสร้างเรือนพื้นถิ่น อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics