ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การออกแบบสื่อเพื่อการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นกรณีศึกษาวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor รศ.สมบัติ ประจญศานต์ en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์กฤตณ์ ปิตาทะสังข์ en_US
dc.contributor.author วัชระ, คำจันทร์
dc.date.accessioned 2020-04-03T05:54:41Z
dc.date.available 2020-04-03T05:54:41Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6147
dc.description วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,2555 en_US
dc.description.abstract งานวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นกรณีศึกษาวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นมาของวัดขุนก้องและความสำคัญของวัดต่อชุมชน ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาคารและศึกษาลักษณะทางกายภาพของอุโบสถและ ออกแบบสื่ออนุรักษ์วัดขุนก้อง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยภาคสนามหรือกรณีศึกษา จากการสำรวจและการสัมภาษณ์จากประชาชนในชุมชน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ศึกษารูปแบบพื้นที่การจัดแสดงข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล ๔ ตัวอย่าง เช่นศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์บริการข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์บริการข้อมูลปราสาทเมืองต่ำ ศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อเปรียบเทียบข้อดีหรือข้อปรับปรุง ของรูปแบบการจัดแสดง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลนำไปสู่ขั้นตอนการออกแบบพื้นที่จัดแสดงภายในอาคารศูนย์บริการข้อมูล ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับอาคารสถาปัตยกรรมอุโบสถวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การออกแบบสื่อเพื่อการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่นกรณีศึกษาวัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics