ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

พิพิธภัณฑ์อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์กฤตณ์ ปิตาทะสังข์ en_US
dc.contributor.author ธีรวุฒิ, ชัยเสนา
dc.date.accessioned 2020-04-03T05:51:26Z
dc.date.available 2020-04-03T05:51:26Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6146
dc.description วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,2555 en_US
dc.description.abstract อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า เป็นศาสนสถานส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระราชทานเป็นอาคาร อนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี จากที่กล่าวมานี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจ จึงได้แนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า เพื่อให้เป็นที่เรียนรู้ด้วย ตัวเอง จากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษามาก่อนหน้านั้น ในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ได้ศึกษาอาคารตัวอย่างและ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลในการออกแบบพื้นที่จัดแสดงถาวร พื้นที่จัดแสดงชั่วคราว พื้นที่สาธารณะ ห้องเก็บของและงานระบบ ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรเน้นการเข้าไป เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อการออกแบบที่สมบูรณ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title พิพิธภัณฑ์อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics