ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันต่อองค์การข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor ประชัน คะเนวัน en_US
dc.contributor.advisor ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ en_US
dc.contributor.author วิลัยวรรณ์, สาพิลาศ
dc.date.accessioned 2018-09-26T05:06:47Z
dc.date.available 2018-09-26T05:06:47Z
dc.date.issued 2561-10-31
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4354
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองการองค์การของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์พันกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านความคาดหวังต่อองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และด้านความภูมิใจและการยอมรับในองค์การ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่เป็นราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตรฐาน ส่วนประมาณค่า 5ระดับ และแบบปลายเปิดมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.8644 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า: 1. ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรการค้าของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความภาคภูมิใจและการยอมรับในองค์การ รองลงมาคือ ด้านความคาดหวังต่อองค์การ รองลงมาคือ ด้านความคาดหวังต่อองค์การ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์การ 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ต้องการให้จัดสวัสดิการเงินกู้ให้แก่ข้าราชการในสังกัด รองลงมาคือ ต้องการให้การจัดสรรเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ และต้องการให้ทำประกันชีวิตหมู่ให้กับข้าราชการ ตามลำ en_US
dc.description.sponsorship The purpose of this study was to investigate the factors affecting the organization Commitment of government officers under Buriram provincial office for local administraon in 5 aspects: working environment, colleague and superior relation, organizational expectatiob, Activity provision participation, and pride and organizational acceptation. The samples were all 61 government officers working in Buriram Provincial office for local administration. The research instrument used for collecting the data was a 3-part questionnaire, including checklist, 5-rating scale, and open-ended form with its reliability at 0.8644. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The findings were as follows: 1. The factors affecting the organization commitment of government of government officers under Buriram provincial for local administration both as a whole and at each aspect were at “moderate” levels. The pride and organizational acceptation was reported as the highest mean score, followed by organizational expectation, while the activity provision participation was reported as the least mean score. 2. The additional opinions and suggestions with the highest percentages were the loan welfares for government officers should be operated, followed by the allocation for official visiting should be managed efficiently, and the group life insurance for government officers should also be done, respectively. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันต่อองค์การข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันต่อองค์การข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Factors Affeecting the Organization of Government Officers under Buriram Provincial Office for Local Administration en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline รัฐประศาสนศาสตร์ en_US
dc.degree.level รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account