ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลของการใช้สื่อจริงเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nawamin Prachanant en_US
dc.contributor.advisor Akkarapon Nuemaihom en_US
dc.contributor.author Decha, Khetklang
dc.date.accessioned 2021-11-16T02:56:07Z
dc.date.available 2021-11-16T02:56:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7981
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการสอนโดยใช้สื่อจริงเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อจริง และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อจริง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 36 คน ซึ่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน สตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการสอนจำนวน 4 แผน แบบวัดความสามารถในการพูด จำนวน 2 หัวข้อ และแบบสอบถามความสามารถในการรับรู้ความสามารถของตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent Samples t-testผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของแผนการสอนโดยใช้สื่อจริง มีค่าเท่ากับ76.58/78.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 75/75 2. ความสามารถในการพูดของนักเรียนโดยใช้สื่อจริง มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. การรับรู้ความสามารถของตัวเองของนักเรียน ต่อการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้สื่อจริง สูงกว่าก่อนเรียนโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 en_US
dc.description.abstract The main purposes of this study were 1) to investigate the efficiency of authentic materials lessons on enhancing speaking ability of grade 11 students to meet the criterion set at 75/75; 2) to compare theirspeaking ability before and after being taught through authentic materials; and 3) to compare their self-efficacy towards English speaking ability before and after being taught through authentic materials. The samples were 36 grade 11 students who enrolled the Fundamental English Course (E32102) in the second semester of the academic year 2019 at Satuek School, Satuek District, Buriram Province. They were selected by using simple random sampling technique. The research instruments were4 authentic materials lesson plans, 2-item-speaking performance test, and self-efficacy questionnaire.The obtained data were analyzed by usingpercentage, mean, standard deviation, and dependent samples t-test.The findings revealed as follows: 1. The efficiency of lesson plans by using authentic materials was 76.58/78.94, which was higher than the criterion set at 75/75. 2. The speaking ability of students’ post-test mean score was higher than pre-test mean score with statistically significant difference at .01 level. 3. The students’ self-efficacy towards English speaking after learning through authentic materials in overall was higher than before learning with statistically significant difference at .01 level. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject The Effects of Using Authenice Materials on Enhancing speaking ability of Grade 11 Students en_US
dc.title ผลของการใช้สื่อจริงเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 en_US
dc.title.alternative The Effects of Using Authenice Materials on Enhancing speaking ability of Grade 11 Students en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline English en_US
dc.degree.level Master's Degree en_US
dc.degree.name Master of Arts en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics