ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nawamin Prachanant en_US
dc.contributor.advisor Chookiat Jarat en_US
dc.contributor.author พัชรกิติ์, สุทธิประภา
dc.date.accessioned 2021-11-16T02:28:53Z
dc.date.available 2021-11-16T02:28:53Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7964
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์โดยจำแนกตามเพศและสาขาวิชาที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 375 คน ที่ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกอ้างอิงจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.947 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า 1. กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละกลวิธีที่ใช้ พบว่า มีการใช้กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจในระดับต่ำ ส่วนกลวิธีที่ด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 2. กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์จำแนกตามเพศ โดยในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาแต่ละกลวิธีพบว่ากลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลวิธีด้านความจำ กลวิธีด้านอภิปัญญาและกลวิธีการตัดสินใจอยู่ในระดับ 0.05 ส่วนกลวิธีด้านสังคมไม่มีความแตกต่างกัน 3. กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและแต่ละกลวิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 en_US
dc.description.abstract The purposes of this research were to study and compare English vocabulary learning strategies employed by vocational education students in Surin Province, classified by their genders and fields of study. The samples were 375 students of vocational education colleges in Surin Province in the first semester of academic year 2019. They were selected by using the table of Krejcie and Morgan, stratified random sampling, and simple random sampling, respectively. The research instrument was a questionnaire with its reliability of 0.947. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation and independent samples t-test. The findings were as follows: 1. The English vocabulary learning strategies employed by vocational education students in Surin Province in overall was at a moderate level. When considering each strategy used, it was found that the cognitive strategy was reported at the low level while the rest strategies were at the moderate level. 2. The English vocabulary learning strategies employed by vocational education students in Surin Province classified by genders in overall showed statistically significant difference at 0.01 level. When considering each strategy, the cognitive strategy showed statistically significant difference at 0.01 level. Besides, the memory strategy, meta-cognitive strategy and determination strategy were at 0.05 level while the social strategy was not different. 3. The English vocabulary learning strategies employed by vocational education students classified by fields of study both in overall and each strategy showed statistically significant difference at 0.01 level. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ en_US
dc.title กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ en_US
dc.title.alternative English vocabulary learning strategies employed by Vocational Education Students In Surin Province en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline English en_US
dc.degree.level ปริญญาโท en_US
dc.degree.name ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics