ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความคาดหวังของครูที่มตี่อคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics