ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แอปพลิเคชันเกมฝึกทักษะการดีดกีต้าร์ตามโน้ตเพลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Show simple item record

dc.contributor.author 11) ณปภัช วรรณตรง และวริศ เฮงประกอบ.
dc.date.accessioned 2021-03-19T13:13:47Z
dc.date.available 2021-03-19T13:13:47Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.citation วารสารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ฉบับที่ 1 ปีที่ 4 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562, หน้า 68-77. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7459
dc.description.abstract โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันฝึกทักษะการดีดกีต้าร์ตามโน้ตเพลงบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกทักษะการดีดกีต้าร์ตามโน้ตเพลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันฝึกทักษะการดีดกีต้าร์ตามโน้ตเพลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ Javascript, C#, Unity, และ Photoshop และแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการพัฒนาโครงงานพบว่า 1) การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันประกอบด้วย Cause and Effect Diagram, Flowchart โดยกำหนดการทำงานดังนี้ การทำงานของแอปพลิเคชัน การทำงานแอปพลิเคชันในโหมดการเล่นระดับง่าย ปานกลาง และยาก การทำงานโหมดการใช้กีต้าร์ และการทำงานการตั้งค่าเสียง 2) การพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถเลือกระดับความยากง่ายในการเล่นเกมฝึกทักษะการดีดกีตาร์ สามารถใช้กีต้าร์จริงเล่นเกม สามารถแสดงตัวโน้ตที่เกิดจากการสุ่มค่า สามารถตั้งค่าเสียงที่มีทั้งการตั้งค่าจากการฟังเสียงในแอปพลิเคชัน ตั้งค่าจากการตรวจจับความถี่จากกีต้าร์จริงให้ตรงกับความถี่ที่ตั้งค่าไว้ และสามารถแสดงผลคะแนนเมื่อเล่นจบเกม 3) การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมฝึกทักษะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในส่วนของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แอปพลิเคชัน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, กีต้าร์, ตัวโน้ต en_US
dc.title แอปพลิเคชันเกมฝึกทักษะการดีดกีต้าร์ตามโน้ตเพลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ en_US
dc.title.alternative The Application of Guitar Practice Skills along Musical Notation through Android Operating System en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics