ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

อิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระ แห่งตนเพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ

Show simple item record

dc.contributor.author วดี, วิประกษิต
dc.contributor.author สิิริวัฒน์, ศรีเครือดง
dc.contributor.author พระครูพิพิธปริยัติกิจ
dc.contributor.author ลำพอง, กลมกูล
dc.date.accessioned 2020-09-02T03:57:39Z
dc.date.available 2020-09-02T03:57:39Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.citation รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับพิเศษ (ม.ค. - เม.ย. 2561) : หน้า 497 - 513 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6940
dc.description.abstract กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การมองเห็นและการยอมรับปัญหา 2) การหยุดสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา 3) ตั้งเป้าในการจัดการกับปัญหาและ 4) การลงมือปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหา โดยมีปัจจัยที่เอื้อต่อการสนับสนุนกระบวนการเธต้า 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านวิธีการคิด และปัจจัยด้านกัลยาณมิตรของผู้ปฏิบัติธรรม ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ มีตัวแปรที่สังเกตได้รวมทั้งหมด 13 ตัวแปร ซึ่งปรากฏเป็นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปรและตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปรผลการทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู้พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าไค-สแควร์ = 51.84; df = 37; p =.053; GFI = .970 และ AGFI = .940. กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาสามารถอธิบายความแปรปรวนของอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจได้ร้อยละ 91.00 และกระบวนการเธต้าทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านที่ทำให้ปัจจัยด้านวิธีในการคิดนำไปสู่ตัวแปรอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู้" en_US
dc.description.abstract Theta process in Buddhist Psychology consists of four stages: 1) seeing and accepting the problem, 2) stopping what causes of the problems, 3) setting the goal in dealing with the problems, and 4) taking action in order to extinguish problems. There were two factors supporting Theta process consisted of factors of critical reflection and the qualities of a good friend for meditation practitioners. Resultof the developed causal model that showed effects of Theta process in Buddhist Psychology towards autonomy to the awakening of the businessman consisted of 13 observed variables, 2 exogenous latent variables and2 endogenous latent variables. The validation of a causal model of autonomy to the awakening indicated that the model fit of empirical data and showed that Chi-square = 51.84; df = 37; p = .053; GFI = .970 and AGFI = .940. Theta process in Buddhist Psychology explained the variation in autonomy to the awakening of businessman to 91.00 percent. In addition, Theta process was acted as a mediator between critical reflection factor and autonomy to the awakening en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject อิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระ แห่งตนเพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ en_US
dc.title อิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระ แห่งตนเพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ en_US
dc.title.alternative Effects of Theta Process in Buddhist Psychology towards Autonomy to the Awakening of the Businessman en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics