ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุโขทัย

Show simple item record

dc.contributor.author นนทิยา, จันทร์เนตร
dc.date.accessioned 2020-09-02T03:47:25Z
dc.date.available 2020-09-02T03:47:25Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.citation รมยสาร, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) : หน้า 401 - 415 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6937
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและลักษณะของคำคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1835 - พ.ศ.2079) โดยศึกษาจากเอกสารร้อยแกว ผลการวิจัย พบว่าสามารถแบ่งคำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 6 ชนิด คือ คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทางอายตนะทางตา คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทางอายตนะทางหู คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัยชนิดที่รับรู้ทางอายตนะทางจมูก คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทางอายตนะทางลิ้น คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทางอายตนะทางกาย และคำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทางอายตนะทางใจเมื่อศึกษาลักษณะของคำคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุโขทัย พบลักษณะของคำคุณศัพท์บอกลักษณะ 2 แบบ คือคำคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ลักษณะเป็นคำมูล และคำคุณศัพท์บอกลักษณะ ที่รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ลักษณะเป็นคำซ้อน" en_US
dc.description.abstract The thesis aimed to study type and format of the descriptive adjectives for the perception of six senses in the Sukhothai Period (B.E. 1835-2079). The research data were collected from prose documents. The findings showed that the descriptive adjectives for the perception of six senses in Buddha era could be divided into six types: sight, hearing, smelling, tasting, touching, and mind perception. After investigating the format of descriptive adjectives for the perception of six senses in the Sukhothai Period, the study yielded the results that there were two types of descriptive adjectives: free morpheme and compound. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject คุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุโขทัย en_US
dc.title คุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุโขทัย en_US
dc.title.alternative The Descriptive Adjectives for Perception of Six Senses in the Sukhothai Period en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics