ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

วิเคราะห์โลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยาย เรื่องพรายพรหม ของรอมแพง

Show simple item record

dc.contributor.author อรรถพร, ทองบันเทิง
dc.contributor.author สุภาพร, คงศิริรัตน์
dc.date.accessioned 2020-09-02T03:44:19Z
dc.date.available 2020-09-02T03:44:19Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.citation รมยสาร, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) : หน้า 417 -432 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6936
dc.description.abstract บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยายเรื่อง พรายพรหม ของรอมแพง โดยอาศัยกรอบแนวคิดด้านโลกทัศน์และองค์ประกอบของนวนิยาย ผลการศึกษาพบว่าโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยายมีทั้งหมด 6 โลกทัศน์ ได้แก่โลกทัศน์เกี่ยวกับ วิญญาณ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลา โลกทัศน์เกี่ยวกับความฝัน โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด และโลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของผู้มีบารมีจากการปฏิบัติธรรม ซึ่งโลกทัศน์ทั้ง 6 ด้านนี้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของนวนิยาย แสดงว่าโลกทัศน์เป็นตัวกำหนดองค์ประกอบของนวนิยายให้แสดงลักษณะเหนือธรรมชาติออกมา" en_US
dc.description.abstract This research article aims to study the supernatural worldviews and elements perceived in Rom Phaeng’s novel Phrai Phrom using the frameworks regarding the worldviews and elements of a novel. The findings reveal that there are 6 worldviews perceived in the novel: the worldview regarding the spirits, the worldview regarding the space-time, the worldview regarding dreams, the worldview regarding karma, the worldview regarding the circle of life, and the worldview regarding the characteristics of an individual whose merit prestige is derived from meditation. The 6 worldviews can be found in all the elements of the novel. This shows that the worldviews dictate the supernatural characteristics of the novel en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject วิเคราะห์โลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยาย เรื่องพรายพรหม ของรอมแพง en_US
dc.title วิเคราะห์โลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยาย เรื่องพรายพรหม ของรอมแพง en_US
dc.title.alternative An Analysis of the Supernatural Worldviews and Elements in Rom Phaeng’s Novel Phrai Phrom en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics