ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

รูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา

Show simple item record

dc.contributor.advisor นลินทิพย์ พิมพ์กลัด en_US
dc.contributor.author พระปลัดบรรจง, มหานาโท
dc.date.accessioned 2020-07-14T02:24:26Z
dc.date.available 2020-07-14T02:24:26Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6531
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา ที่พัฒนาขึ้นโดยกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาและร่างรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาส จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง คือ 1) จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) จากพหุกรณี วัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Best – Practice) จำนวน 3 แห่ง 3) จากการสำรวจสภาพปัจจุบันการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือวัดในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 336 วัด ได้จาการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และพระลูกวัด อย่างละ 1 รูป รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,344 รูป/คน ใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10 รูป/ คน ซึ่งใช้การสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดกรอบการสร้างรูปแบบ ซึ่งสะท้อนมุมองเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการสร้างรูปแบบ ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบ โดยทดลองใช้รูปแบบกับพระสงฆ์ระดับสังฆาธิการ ที่จำวัดอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 รูป โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย แบบบังเอิญหรือตามสะดวก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง และประเมินความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้แบบสอบถาม และกระบวนการเชิงประจักษ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 รูป/คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านสาธารณูปการ รองลงมาได้แก่ดานสาธารณสงเคราะห์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสน้อยที่สุดได้แก่ ด้านศาสนศึกษา และรูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา (ด้านศาสนศึกษา) ประกอบด้วย 5 มิติ คือ 1) ด้านความรู้ 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 3) คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 4) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ 5) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 2. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา ที่สร้างขึ้นคือ คู่มือการพัฒนาการบริหารกิจการสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านศาสนศึกษา (แนวทางสำหรับผู้ให้การฝึกอบรม) รายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 หลักสูตรการอบรมพระภิกษุระดับสังฆาธิการ เพื่อพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด้านศาสนศึกษา ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างของหลักสูตร 4) กิจกรรมการฝึกอบรม 5) กระบวนการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ส่วนที่ 2 คู่มือการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด้านศาสนศึกษา (แนวทางสำหรับผู้ให้การฝึกอบรม) ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้คู่มือ ส่วนที่ 2 กิจกรรมการฝึกอบรม ส่วนที่ 3 การวัดและการประเมินผล 3. ผลจากการประเมินความเหมาะสม และการตรวจสอบความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินรูปแบบ โดยทดลองใช้กับพระสงฆ์ระดับสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านศาสนศึกษาก่อนและหลัง การใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านศาสนศึกษา อยู่ในระดับมาก และมีคามพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject รูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา en_US
dc.title รูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา en_US
dc.title.alternative A Model of development of Sangha's Administration in Nakhon Ratchasima Province en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ en_US
dc.degree.level ปริญญาเอก en_US
dc.degree.name ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics