ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั น ประถมศึกษาปีที่ 6

Show simple item record

dc.contributor.author จิรวดี โยยรัมย์, กมลรัตน์ สมใจ
dc.date.accessioned 2019-09-06T04:01:02Z
dc.date.available 2019-09-06T04:01:02Z
dc.date.issued 2018-03-05
dc.identifier.citation The 4th National Conference on Technology and Innovation Management en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5432
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโคกเจริญ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (positive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ที่ผ่านการหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์(IOC) ของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นบทเรียนประเภทบรรยายเนื้อหาความรู้ ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีเนื้อหาจ้านวน 5 บท มีแบบทดสอบและกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและเทคโนโลยีอวกาศได้อย่างสนุกสนาน 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject บทเรียนออนไลน์, แอนิเมชัน 2 มิติ, ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ en_US
dc.subject บทเรียนออนไลน์, แอนิเมชัน 2 มิติ, ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ en_US
dc.title บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั น ประถมศึกษาปีที่ 6 en_US
dc.title.alternative Online instruction, 2D animation cartoon in science subject in the phenomenon of the world and space technology for Prathom 6 students en_US
dc.title.alternative Online instruction, 2D animation cartoon in science subject in the phenomenon of the world and space technology for Prathom 6 students en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor ่jirawadee.yr@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor ่jirawadee.yr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics