ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

กระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต ของศิลปินแห่งชาติ : กรณีศึกษาพันโทวิชิต โห้ไทย

Show simple item record

dc.contributor.author กวินนาฏ, ผินกลาง
dc.date.accessioned 2019-08-09T08:15:43Z
dc.date.available 2019-08-09T08:15:43Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.citation รมยสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2558) : หน้า 79 - 88 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5373
dc.description.abstract พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย - โยธวาทิต) ประจำปีพุทธศักราช 2555 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นทาง ด้านการบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต จนได้รับการชื่นชมอย่างแพร่หลาย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประวัติและผลงานของพันโทวิชิต โห้ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต และ 2) ศึกษากระบวนการเรียนรู้การบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของพันโทวิชิต โห้ไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) พันโทวิชิต โห้ไทย เริ่มเป่าปี่คลาริเน็ตตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักเรียน ดุริยางค์ทหารบก หลังจากติดยศสิบตรี ท่านหันมาสนใจศึกษาดนตรีไทยอย่างจริงจัง ได้เริ่มเรียนดนตรีไทยกับครูพิม นักระนาด และหาความรู้เพิ่มเติมจากครูอีกหลายท่าน ด้วยความสนใจในดนตรีไทย จึงเริ่มเรียบเรียงเพลงไทยเป็นทางเดี่ยวสำหรับปี่คลาริ เน็ต 2) ในกระบวนการศึกษาการบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ตของศิลปินแห่ง ชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย นั้น ท่านเลือกใช้ปี่คลาริเน็ต บีแฟล็ต (Bb) ระบบนิ้ว 14 เสียง (14 keys) และใช้ลิ้น (Reed) ที่มีความบางและอ่อน เพื่อให้ริมฝีปากสามารถควบคุม เสียงได้ง่าย และให้ได้มาซึ่งสำเนียงเพลงไทยที่ไพเราะและคุ้นเคยกับผู้ฟัง โดยสรุป การวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของ ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย จะนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ใน การเรียนการสอนปี่คลาริเน็ต ให้เยาวชนไทยได้อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ การบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกอย่างถูกวิธีสืบไป en_US
dc.description.abstract Lieutenant Colonel Wichit Hothai was named the “National Artist in Performing Arts (Thai Music-Marching Band)” in 2012. He is well known and admired among people for his knowledge and outstanding single performances of Thai music with the clarinet. The objectives of this research are as follows : 1) To study Lieutenant Colonel Wichit Hothai’s history and performance regarding the leaning of Thai songs in solo clarinet performances. 2) To study his learning process of performing clarinet solos. The results of the research are as follows : 1) Lieutenant Colonel Wichit Hothai began playing the clarinet when he was an army student in the military marching band. He practiced playing the clarinet in order to become really skillful. 2) In performing Thai songs using clarinet solos, Lieutenant Colonel Wichit chose to perform these solos with the clarinet of Bb, which had 14 keys and used a thin and soft reed to make it easier for controlling with the lip. In conclusion, the research of the learning process of Thai songs in the clarinet solos of the National Artist, Lieutenant Colonel Wichit Hothai, will lead to new knowledge, which was useful for learning about and teaching the clarinet and propagating Thai songs that was a treasure for Thailand. It was also useful for Thai youths to preserve, inherit and propagate the techniques and methods of playing Thai songs with western instruments correctly for the Thai people in the future. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject กระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต ของศิลปินแห่งชาติ : กรณีศึกษาพันโทวิชิต โห้ไทย en_US
dc.title กระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต ของศิลปินแห่งชาติ : กรณีศึกษาพันโทวิชิต โห้ไทย en_US
dc.title.alternative The Learning Process of Thai Songs in the Clarinet Solos of the National Artist : The Case Study of Lieutenant Colonel Wichit Hothai en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics