ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาสัตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร en_US
dc.contributor.author พฤมล สมคุฌา en_US
dc.contributor.author พฤมล สมคุณา en_US
dc.date.accessioned 2019-06-18T04:08:38Z
dc.date.available 2019-06-18T04:08:38Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4805
dc.description โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรและการจัดการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ด้วยสมุนไพรแก่เกษตรกรในชุมชนชนบทของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของเกษตรกรต่อการใช้สมุนไพรในการเพิ่มสมรรถภาพผลิตของไก่พื้นเมืองอินทรีย์ และเพื่อจัดการองค์ความรู้และถอดบทเรียนที่ได้จากการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ โดยดำเนินการในพื้นที่ชุมชนบ้านปะคำสำโรง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะของโครงการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประโยชน์ของโครงการนี้ต่อเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายหลัก และเป้าหมายรอง คือ นักศึกษาสาวิชาสัตวศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ ที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจากสัตว์และเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ทำการวิจัยด้านสมุนไพรที่สามารถนำมาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์มาเป็นเวลาหลายปี จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการครั้งนี้ด้วย องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในเรื่องของ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงพาณิชย์ เพื่อทำให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงในระบบดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์มากขึ้น โดยมุ่งการผลิตแบบธรรมชาติ เน้นการใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ ยังสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ได้ และร่วมกันจัดตั้งเป็นธนาคารไก่พื้นเมือง ที่จะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่พื้นเมืองให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในปีแรกที่ดำเนินการ คือ ปี 2562 จะผลิตพ่อพันธุ์เพิ่มเติมจากที่สาขาวิชา สัตวศาสตร์ได้มอบให้เป็น Parent stock ซึ่งผู้ดำเนินโครงการจะได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เกษตรกรได้ดำเนินการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์แบบกระบวนการกลุ่ม เกษตรกรภายในชุมชนสามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินการสร้างธนาคารไก่พื้นเมือง และบางส่วนได้นำความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ภายในครัวเรือน ในการขยายเครือข่ายของเกษตรกรจะกระจายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ รอบพื้นที่เป้าหมายในตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject โครงการ en_US
dc.subject โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ en_US
dc.subject เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ en_US
dc.subject การพัฒนาการ en_US
dc.subject โครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร en_US
dc.subject โครงการ วิชาสัตวสตร์ en_US
dc.title โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ en_US
dc.type Academic document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics