ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติร่วมกับเทคโนโลยี ความจริงเสริม(AR) เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Show simple item record

dc.contributor.author จิรวดี โยยรัมย์, สิทธิโชค น้อยเกิดพะเนาว์
dc.date.accessioned 2019-06-14T08:03:34Z
dc.date.available 2019-06-14T08:03:34Z
dc.date.issued 5-03-25
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4697
dc.description.abstract การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนกระบวนการออกแบบตามแบบหลักการของ ADDIE Model และทาการประเมินผลเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษา พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น เป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ในส่วนของเนื้อหาจะมีกิจกรรมหลังเรียนให้ผู้เรียนได้ทา เพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในส่วนของกิจกรรมนี้ได้มีการนาเทคโนโลยี AR เข้ามาร่วมเพื่อสรุปหรือทบทวนเนื้อหาก่อนทากิจกรรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.73 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ , เทคโนโลยีความจริงเสริม , ดาราศาสตร์และอวกาศ en_US
dc.title การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติร่วมกับเทคโนโลยี ความจริงเสริม(AR) เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 en_US
dc.title.alternative Computer Assisted Instruction insertion of 2D Animation Cartoon with Augmented Reality Technology (AR) Astronomy en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor jirawadee.yr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics