ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

**ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบในร้างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.advisor ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ en_US
dc.contributor.advisor สุรชัย ปิยานุกูล en_US
dc.contributor.author พัชรินทร์, ยอดสำโรง
dc.date.accessioned 2018-08-22T02:46:29Z
dc.date.available 2018-08-22T02:46:29Z
dc.date.issued 2561-08-20
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4255
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบ ในร้างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนนิภาศิริ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 40 คน ได้มาจากการวิจัยได้แก่ 1) เรื่องระบบในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6แผน 3) แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่องระบบในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.60 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ E1/E2 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test (Dependent Samples t - test) ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจักการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.25/83.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด en_US
dc.description.sponsorship The purposes of this research were : 1) to study the Effects of Employing Learning Activity Kits Entitled "Systems in Human and Animal's Bodies" by using knowledge inquiry learning management for Matthayomsuksa 2 students to meet the criteria set at 80/80; 2) to compare the students' learning achievement between before and after employing learning activity titled "Systems in Human and Animal's Bodies" by using knowledge inquiry learning management for Matthayomsuksa 2 students; and 3) to explore the students' satisfaction towards learning by the learning activity kits. The population were 40 Matthayomsuksa 2 students studying in the second semester of academic year 2016, selected by using simple random sampling technique. The research instruments consisted of : 1) 6 sets of learning activity kits entitled "Systems in Human and Animal's Bodies" by using knowledge inquiry learning management for Matthayomsuksa 2 students; 2) 6 lesson plans accompanied with The learning activity kits; 3) a 40 to 0.60, discrimination between 0.40 to 0.60, and reliability at 0.9 rating kits. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, sta deviation, E/E, and The hypothesis was tested by using dependent samples t-test. item achievement test with 4 multiple choices, the difficulty between 0.47 5; and 4) a 10-item of 5- scale questionnaire asking for the student's opinions towards using the learning activity ndard The research results were as follows: 1. The Effects of E mploying Leaming Activity Kits Entitled "Systems in Human and Animal's Bodies" by using knowledge inquiry leamin students was 87.25/83.19 which was higher than g management for Matthayomsuksa 2 the criteria set at 80/80 OTI 2 2. The learning achievement of the students after learning by using the learning activity kits was higher than those of before learning with the statistical significant difference at the level of.01 3. The satisfaction of students towards learning by using the learning activity kits as a whole was at the highest level en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบในร้างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 en_US
dc.title **ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบในร้างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 en_US
dc.title.alternative Effects of Employing Learning Activity Kits Entitled en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline หลักสูตรและการสอน en_US
dc.degree.level ปริญญาโท en_US
dc.degree.name ครุศาสตรมหาบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account