ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันภาษา สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author บำรุง, กันรัมย์
dc.contributor.author สุธาทิพย์, สาทพลกรัง
dc.contributor.author สิปปนนท์, ตั้งชูกุล
dc.date.accessioned 2017-08-23T13:37:03Z
dc.date.available 2017-08-23T13:37:03Z
dc.date.issued 2556
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/419
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันภาษา สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จำนวน 269 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ซึ่งได้ทำการเก็บแบบสอบถามจำนวน 269 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 243 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.33 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.07 สังกัดคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 54.32 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 53.09 จำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการสถาบันภาษา 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 46.50 เวลาที่เข้าใช้บริการสถาบันภาษาไม่แน่นอน ร้อยละ 41.56 และประเภทของบริการที่ใช้บริการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Tell me moreร้อยละ 87.24 2) ความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันภาษา สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านห้องสำนักงานสถาบันภาษา (ห้อง 17403) เช่น สถานที่ให้บริการสะอาดและเป็นระเบียบ สถานที่ตั้งของสำนักงาน และระยะเวลาในการเปิดให้บริการ (08.00 น. – 17.00 น.) ด้านห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้อง 17205 และ 17206) เช่น แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการ ฯ ความสะอาดของห้องปฏิบัติการ ฯ สถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางภาษา และจำนวนเครื่องปรับอากาศ และด้านการให้บริการของบุคลากร เช่น กริยามารยาทของบุคลากร ความมีมนุษยสัมพันธ์ การมีท่าทางเป็นมิตร ติดต่อได้ง่ายสะดวกของบุคลากร และความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3) ปัญหาและความต้องการการใช้บริการของสถาบันภาษา ด้านห้องปฏิบัติการทางภาษา ได้แก่ จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีไม่เพียงพอกับความต้องการ การจัดระบบการใช้ห้องปฏิบัติการยังไม่ดี จำนวนโปรแกรมเรียนภาษามีให้เลือกน้อยเกินไป และไม่มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น พจนานุกรม The objective of this research was to study students’ satisfaction towards the Language Institute services, Academic Resources and Information Technology, Buriram Rajabhat University. The data were collected from 269 students who registered fundamental English courses in Academic Year 2013 with Simple sampling. The instrument used was 269 copies of questionnaires and was returned 243 copies or 90.33 %. The data was analyzed using SPSS for Windows Program to reveal some basic statistics: Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. The results of the study revealed that: 1) Regarding to the personal information of respondents, most of them were 74.07% of female, 54.32% of Faculty of Education, 53.09 % were in the second year, 46.50% using the language lab 1-2 times a week, 41.56% were uncertain for time spending, and practicing language program Tell Me More was about 87.24%. 2) When considering students’ satisfaction towards Language Institute services, the students rated at a very high level as the whole in the aspects of Language Institute office: the clean and neatness of place, the location of the office, and office hours; In the aspects of the Language Laboratory: the brightness, the clean, the location of the lab, and the numbers of air conditioner; in the aspects of officer: the manner, the human relationship, friendliness, easy to contact, and the service mind of responsibility. ง 3) In terms of problems and the needs in using Language Institute services on Language Laboratory, the findings showed that the amount of computers was insufficient to a number of users, the manage system was not good, there was a little of language study program, and there was no supplementary material such as dictionary for promoting the learning. en_US
dc.description.sponsorship สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.subject ความพึงพอใจการให้บริการ en_US
dc.subject สถาบันภาษา en_US
dc.subject Service Satisfactions en_US
dc.subject Language Institute en_US
dc.title ความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันภาษา สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative The Study of Satisfaction towards Language Institute Services of the Office of Academic Resources and Information Tecnology, Buriram Rajabhat University’s en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics