ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเปรียบเทียบผลฉับพลันของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ การยืดเหยียแบบเคลื่อนไหว และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบยืดค้างที่มีผลต่อความเร็วในการออกตัวของนักวิ่งระยะสั้นชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author amorntheap, wandee
dc.date.accessioned 2018-03-28T04:19:44Z
dc.date.available 2018-03-28T04:19:44Z
dc.date.issued 2017-12-26
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติ Inovation Technology Conference 2017 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4054
dc.description การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว และการยืดเหยียดแบบยืดค้าง ที่มีต่อความเร็วในการออกตัวของนักวิ่งระยะสั้นชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยการทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน ประกอบด้วย การทดสอบความเร็วการออกตัวจากบล๊อคสตาร์ท 50 เมตรแรก และ 50 เมตรสุดท้าย และความเร็วในการวิ่งระยะ 100 เมตร ซึ่งจะทาการทดสอบความเร็วหลังจากการยืดเหยียดทั้ง 4 ชนิด ประกอบด้วย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ ในเทคนิค การหดตัว – คลายตัว จะปฏิบัติท่าละ 60 วินาที ต่อ 1 ท่า การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว การยืดเหยียดด้วยตัวเอง และการยืดเหยียดโดยผู้อื่นกระทาให้ จะปฏิบัติข้างละ 30 วินาที ต่อ 1 ท่า โดยทุกการยืดเหยียดจะต้องปฏิบัติจานวน 3 รอบ พักระหว่างรอบ 20 วินาที ซึ่งจะฝึก 1 วัน พัก 2 วัน สลับกันจบครบทั้ง 4 ชนิดของการยืดเหยียด ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบความเร็วการออกตัวจากบล๊อคสตาร์ท 50 เมตรแรก จากยืดเหยียดทั้ง 4 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกัน และการทดสอบความเร็วจากการออกตัวจากบล๊อคสตาร์ท 50 เมตรสุดท้าย และความเร็วในการวิ่งระยะ 100 เมตร การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว ใช้ระยะเวลาในการวิ่งน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการยืดเหยียดทั้ง 3 ชนิด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มความเร็วให้กับนักกรีฑาระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว การยืดเหยียดแบบค้าง en_US
dc.title การเปรียบเทียบผลฉับพลันของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ การยืดเหยียแบบเคลื่อนไหว และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบยืดค้างที่มีผลต่อความเร็วในการออกตัวของนักวิ่งระยะสั้นชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative A comparison of the effect between proprioceptive neuromuscular facilitation, dynamic and static acute stretching on sprint acceleration performance from starting block in male sprinter buriram rajabhat universuty en_US
dc.type Proceedings en_US
dc.contributor.emailauthor amorntheap.wa@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics