ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เรื่องการจัดการโซ่อุปทาน ส าหรับนักศึกษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics