ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "กระบวนการ"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "กระบวนการ"

Sort by: Order: Results:

  • จีรนันต์, ไชยงามนอกซ์; ภัทรีพันธุ์, พันธุ; เลหล้า, ตรีเอกานุกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพมีประชากรที่ศึกษาเป็นนั ...
  • ปุณณดา, ทรงอิทธิสุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    บทความวิชาการนี้ มุงนําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการจดทะเบียนแรงงานตางดาวใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก โดยนําเสนอกรณี 1) กระบวนการดําเนินการจดทะเบียน แรงงานตางดาว 2) ปญหาและอุปสรรคการดําเนินการจดทะเบียนแรง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account