Filter by: Subject

Results Per Page:

กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1)
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง เงิน ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (1)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางสัณฐานวิทยาและพันธุศาสตร์เซลล์ของจิ้งเหลนสกุล Eutropis (1)
การยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายเรขศิลป์ส่วนประดับของปราสาทขอม ในเขตอีสานใต้ ประเทศไทย (1)
การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงผลิตน้าดื่มบรรจุขวดอัตโนมัติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (1)
ชุมชนช่างพลังงานทดแทน กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร บ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (1)
ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภครถยนต์ฮอนด้าในเขตภาคกลางของประเทศไทย (1)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลของวิทยาลัยการอาชีพ (1)
รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมตามขนาดการบริหารขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account