ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเสริมใบหม่อน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์และ คุณภาพซากไก่สามสายเลือด

Show simple item record

dc.contributor.author มะสิการะเต, กรรณิกา
dc.contributor.author ยุทธพันธ์, มะลิวัลย์
dc.contributor.author สมคุณา, นฤมล
dc.contributor.author สว่างทัพ, จรัส
dc.contributor.author ศรีตะวัน, บรรยง
dc.date.accessioned 2017-10-11T02:32:39Z
dc.date.available 2017-10-11T02:32:39Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.citation KHON KAEN AGR. J. 40 SUPPLMENT : 269-274 (202162)9. en_US
dc.identifier.isbn 0125-0485
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2959
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเสริมใบหม่อนที่ระดับต่างๆ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับ คอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ และคุณภาพซากไก่สามสายเลือด โดยใช้ไก่สามสายเลือด (พื้นเมือง X โร็ดไอแลนด์เรด X บาร์พลีมัทร็อค) อายุ 3 สัปดาห์ จำนวน 75 ตัว ให้ได้รับอาหารทดลอง จำนวน 5 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 3 ซ้ำๆ ละ 5 ตัว อาหารทดลองประกอบด้วยสูตรอาหารควบคุมไม่ผสมใบหม่อน กลุ่มที่เสริมใบหม่อนที่ระดับร้อยละ 1 2 , 3 และ 4 ตามลำดับ ทำการศึกษาเป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยแบ่งการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 3-12 สัปดาห์ ทำการเก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ เปอร์เซ็นต์ซาก และสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดไก่สามสายเลือดที่สัปดาห์ที่ 12 ของแต่ละทรีทเมนต์เพื่อตรวจหาระดับคอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomize design) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผลการทดลองพบว่าการเสริมใบหม่อนที่ระดับต่างๆ มีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ เปอร์เซ็นต์ซาก คอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) จากการทดลองสรุปได้ว่าการใช้ใบหม่อนแห้งบดในสูตรอาหารไก่สามสายเลือดที่ระดับต่างๆ ไม่มี en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ใบหม่อน, สมรรถภาพการเจริญเติบโต, คอเลสเทอรอล, ไตรกลีเซอร์ไรด์, ไก่สามสายเลือด,Mulberry leaves (Morus alba), Growth Performance, Cholesterol Levels, Triglyceride, Carcass Quality of Three Crossbreed Chickens en_US
dc.title การเสริมใบหม่อน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์และ คุณภาพซากไก่สามสายเลือด en_US
dc.title.alternative Effects of dietary supplementation of Mulberry leaves (Morus alba) on growth performance, cholesterol levels, triglyceride and carcass quality of three crossbreed chickens en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor nanjamin@yahoo.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account