ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” ชื่อวารสารวิชาการ รมยสาร ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” The 4¬th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)” ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics