ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” The 4¬th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)” ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559 และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 1/2559 สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics