ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจปฏิบัติการเคมี 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ภัทรนันท์ ทวดอาจ
dc.contributor.author ศรัญญา มณีทอง
dc.contributor.author ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
dc.date.accessioned 2023-03-13T07:22:20Z
dc.date.available 2023-03-13T07:22:20Z
dc.date.issued 2022-03-13
dc.identifier.citation บทความวิจัยในชั้นเรียน en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8505
dc.description.abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน ปฏิบัติการเคมี 1 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบ ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานการปฏิบัติการเคมี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน แบบอัตนัย และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานการ ปฏิบัติการเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 1 โดยแบ่งเป็นด้านเนื้อหาและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 88 ความพึงพอใจและความมั่นใจใน การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80 และเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 1 คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ ในระดับมาก en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ปฏิบัติการเคมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ en_US
dc.title การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจปฏิบัติการเคมี 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor pattaranun.ta@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics