ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาคุณภาพการให้บริการสถานีรถไฟของสถานีรถไฟบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author พรหมสถิตย์, สากล
dc.contributor.author วิชัยรัมย์, สถาพร
dc.date.accessioned 2021-12-14T05:51:17Z
dc.date.available 2021-12-14T05:51:17Z
dc.date.issued 2564-05
dc.identifier.citation วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 1 (3) : พฤษภาคม –มิถุนายน 2564 หน้า 1-12 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8019
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของสถานีรถไฟบุรีรัมย์ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสถานีรถไฟบุรีรัมย์ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อระบบสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสถานีรถไฟบุรีรัมย์ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้านสถานที่ และด้านความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจํานวนประชากร โดยใช้สูตรโคแครน ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจํานวน 385 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject คุณภาพการให้บริการ, สถานีรถไฟบุรีรัมย์ en_US
dc.title การศึกษาคุณภาพการให้บริการสถานีรถไฟของสถานีรถไฟบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Study of the Quality of Railway Station Service of Buriram Railway Station, Mueang District, Buriram Province en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics