ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, กิตติกร ฮวดศรี,ชนินาถ ทิพย์อักษร,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์,รังสิมา สว่างทัพ,ทศพร แก้วขวัญไกร,
dc.contributor.author รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, กิตติกร ฮวดศรี,ชนินาถ ทิพย์อักษร,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์,รังสิมา สว่างทัพ,ทศพร แก้วขวัญไกร,
dc.date.accessioned 2021-06-19T08:34:04Z
dc.date.available 2021-06-19T08:34:04Z
dc.date.issued 2020-01-18
dc.identifier.citation วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7564
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม ปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการมีความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างคือแรงงานผู้สูงอายุ 316 คน การศึกษาใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือในการทำวิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า การเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม ปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย และปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการมีความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ การศึกษานี้พบว่าปัจจัยด้านการสุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยที่สำคัญแรงงานผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายและใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเจ็บป่วย การวิจัยนี้ทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการเกษตร เช่นเดิม ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรียบง่ายและพึ่งพาตนเองถึงแม้สภาพแวดล้อมทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป en_US
dc.description.abstract This research aimed to study the factors of being a valuable person in society, health factors and, economic factors affecting the happiness of elderly workers case study of Bann Yang community, Bann Yang Sub-district, Mueang District, Buriram Province. The sample of 316 elderly workers. The study used a random sampling method. Research tools used to collect data by questionnaire and data analysis using regression analysis. The study indicated that being a valuable person in society, healthy factors and, economic factors affecting the happiness of elderly workers. This study found that healthy factors are important factors for elderly workers to take care of their physical health and use the principles of living to reduce the risk of illness. This research gave rise to knowledge about the implementation of the sufficiency economy as a concept of living in rural society, where members of the community had a farmer career happy in the old age and have the principles of living by being self-reliant in the changing social environment from the past. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม, สุขอนามัย, เศรษฐกิจ, ความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ en_US
dc.subject Factor valuable person in society, Factor healthy, Factor economic, Happiness of Elderly Workers en_US
dc.title ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Factors Affecting the Happiness of Elderly Workers : Case study of Bannyang Village, Bannyang Sub-district, Mueang District, Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor rapheephan.pi@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics