ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor จารุมาศ แสงสว่าง en_US
dc.contributor.author สิงห์เงิน, กนกวรรณ
dc.contributor.author แสงสว่าง, จารุมาศ
dc.date.accessioned 2021-03-16T07:23:35Z
dc.date.available 2021-03-16T07:23:35Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7309
dc.description สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563 en_US
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำแนกตามข้อมูลทั่วไปโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.834 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t และสถิติทดสอบ F ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.677 และเมื่อเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.674 ด้านสวัสดิการที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.695 ด้านปัญหานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.665 ด้านนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.657 และด้านความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.694 ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นจำแนกตามข้อมูลทั่วไปพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แต่เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยลดค่าโดยสารในการเดินทางได้ เช่น รถไฟ รถขนส่ง รถประจำทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวงเงินในบัตรเหมาะสมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตควรได้รับเงินเพิ่ม 100 - 200 บาทต่อเดือน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้นจำแนกตามการรับรู้ข่าวสารมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 en_US
dc.description.abstract This research aimed to study the opinions of the citizens of the state welfare card policy. And to compare opinions of citizens on the state welfare card policy classified by general information This study was studied from a sample group of 400 people living in Chum Het Municipality, Muang District, Buriram Province, using the stratified sampling method. Questionnaires were used to collect data. The alpha Cronbach coefficient was 0.834. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test statistics. The respondents had a level of opinion about the state benefit card. Overall is at a high level. The mean of 4.36 and the standard deviation of 0.677, and the sides with descending mean are sorted as follows: In the selection of those eligible to use benefits cards, the mean was 4.45 and the standard deviation of 0.674, the mean deviation of 4.37 and the standard deviation of 0.695, and the standard deviation of the state welfare card was 4.36. And the standard deviation of 0.665, the mean of the state welfare card policy of 4.32 and the standard deviation of 0.657 and the understanding of the state welfare card was 4.28 and the standard deviation of 0.694, respectively When comparing the differences of opinion levels classified according to general information, there was no difference overall. However, when considering each question, it was found that the State Welfare Card Scheme helped reduce the fare for traveling such as trains, buses, buses. The holder of the State Welfare Card that has passed the quality of life development training should receive an additional fee of 100 - 200 baht per month. Acknowledgment of the details of the State Welfare Card from various media such as radio, newspaper, etc., classified by perception. message Are different Statistically significant 0.05 en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ en_US
dc.subject ความเข้าใจเกี่ยวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ en_US
dc.subject ความคิดเห็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ en_US
dc.title การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative A Study of the Opinion Towards the State Welfare Card Policy of the People in Chumhed Municipality, Mueang District, Buriram Province en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline สถิติประยุกต์ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วท.บ. สถิติประยุกต์ en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics