ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สถิติวิเคราะห์การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ ประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ฑิตยา, ศัตรูพินาศ
dc.contributor.author รินทร์หทัย, กิตติ์ธนารุจน์
dc.date.accessioned 2020-09-11T05:26:25Z
dc.date.available 2020-09-11T05:26:25Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6964
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาชเท่ากับ 0.795 ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จากประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และ สถิติทดสอบ F-test ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 15,000 บาท มีระยะเวลาการเข้าอาศัยอยู่ในชุมชน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสถานภาพในชุมชนเป็นลูกบ้าน และประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน จากการผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน พบว่า เรื่องที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมมากสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเข้าอาศัยอยู่ในชุมชนแตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และเมื่อจำแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนแตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 en_US
dc.description.sponsorship The research is a survey research. The objectives of the research are 1) To study the level of participation in the development of the sufficiency economy village of the people in Chum Saeng subdistrict, Krasang district, Buriram province 2) To compare the participation in the development of the sufficiency economy village of the Chum Saeng subdistrict, Krasang district, Buriram province. Questionnaire the Cronbach's alpha coefficient was 0.795. The samples were randomly selected using a group sampling from 400 people in Chum Saeng subdistrict, Krasang district, Buriram province were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The result of the research found that the most of people are female between the ages of 41-60 years, have less bachelor's degree, have a farming career and having an average monthly income of less than 15,000 baht. There are lived in the community more than 10 years. In the past 1 year, participated in the sufficiency economy village development activities more than 3 times or more. In the community as residents and most people do not participate as members of various groups of the community due to the study of the level of participation in the development of the sufficiency economy village of the people found that the subjects with the highest level of participation in the top 3 are the participation in decision, participation in operations, regarding participation in receiving benefits.When comparing the levels of participation in the development of the sufficiency economy village of the people of Chum Saeng subdistrict, Krasang district, Buriram province. Classified by general information of the respondents, found that people aged different levels of education, occupation, income, and duration of living in the community. There will be different levels of participation in the development of the sufficiency economy village with statistically significant at the level of 0.05 and when classified by environmental factors, it is found that people with different status in the community .There will be different levels of participation in the development of the sufficiency economy village with a statistical significance of 0.05 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การมีส่วนร่วม การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง en_US
dc.title สถิติวิเคราะห์การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ ประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Statistical analysis of Participation in the development of the Sufficiency Economy Village of the People in Chum Saeng Subdistrict, Kresang District, Buriram Province en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline สถิติประยุกต์ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor rinhatai.kn@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics