ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปรากฏการณ์แห่งเรื่องเล่าสู่วรรณกรรมในหนังสือ "วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ"

Show simple item record

dc.contributor.author ณภัทร เชาว์นวม, -
dc.date.accessioned 2020-03-22T05:24:08Z
dc.date.available 2020-03-22T05:24:08Z
dc.date.issued 2019-08
dc.identifier.citation วิวิธวรรณสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2562 en_US
dc.identifier.issn 26729758
dc.identifier.issn 26300168
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5991
dc.description.abstract บทคัดย่อ บทความนี้ศึกษาเชิงวิพากษ์หนังสือ วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ ผู้แปลคือรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ แปลจากหนังสือ Little History of Literature ของศาสตราจารย์จอนห์น ซัตเทอร์แลนด์ (Sutherland John) เป็นหนังสือที่ประมวลเรื่องราวของเรื่องเล่าซึ่งถ่ายทอดผ่านกาลเวลามาหลายยุคสมัย บางเรื่องได้รับการยกย่องเป็น มหากาพย์ บางเรื่องได้รับการประเมินค่าเป็นวรรณกรรม และบางเรื่องในจำนวนดังกล่าวถูกนำมาดัดแปลงและนำเสนอในรูปแบบละครเวทีหรือภาพยนตร์ ในขณะเดียวกันช่องทางการอ่าน เสพรับและบรรจุวรรณกรรมก็วิวัฒน์ไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังที่มีการพัฒนารูปเล่มหนังสือเป็น e-book จึงเป็นทางเลือกของนักอ่านและนักเขียนทั้งหลาย ในการรับสารและส่งสาร บทความรวมเล่มของซัตเทอร์แลนด์นอกจากให้ความรู้ด้านประวัติวรรณกรรม ภูมิหลังของ นักสร้างสรรค์วรรณกรรมแห่งยุคสมัยในโลกตะวันตก และแทรกทฤษฎีวรรณกรรมศึกษาเบื้องต้นแล้ว เนื้อหายังมีนัยยะ เชิญชวนให้ผู้อ่านจับตามองพฤติกรรมการอ่านวรรณกรรมของมนุษยชาติและย้อนกลับไปสำรวจพฤติกรรมการอ่านของตนเองด้วยเช่นกัน คำสำคัญ: เรื่องเล่า, วรรณกรรม, ปรากฏการณ์ en_US
dc.description.abstract Abstract This article aims to study critical literature, literature: historical stories of imagination composed by Assoc. Prof. Dr. Suradech Chotidompant who translated from the work ‘Little History of Literature’ of Prof. John Sutherland’s. It is a book that tells the history of a storytelling that is transmitted through time. Some of the stories are regarded as some epic that have been evaluated as literature; some of them have been appreciated as a literature; some of the aforementioned numbers were adapted and presented in the form of plays or movies. At the same time, the reading channel, receiving and storing a literature also evolved according to technological advances. As the book is developed as an e-book, it is the choice of readers and writers to receive and send information. The collected articles of Sutherland by its content not only provides literary history, the background of the literary creator of the modern era in the Western world and imposition of preliminary literary theory, but also inspires readers to keep an eye on human literary behavior and reflects their reading habits as well. Keywords: narratives, literature, phenomenon en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เรื่องเล่า, วรรณกรรม, ปรากฏการณ์ (narratives, literature, phenomenon) en_US
dc.title ปรากฏการณ์แห่งเรื่องเล่าสู่วรรณกรรมในหนังสือ "วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ" en_US
dc.title.alternative The Phenomenon of Narratives to Literature in the Book "Literature: Historical Stories of Imagination" en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor napat.ch@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics