ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2557

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics