ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด
dc.date.accessioned 2019-06-14T09:05:54Z
dc.date.available 2019-06-14T09:05:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร. (2561). การพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. วารสารวิชาการสักทอง. 24 (ฉบับพิเศษ), หน้า 12-21. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4720
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2. เพื่อสร้างคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลความสามารถด้านการ แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือการแปล บทคัดย่อ และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 หมู่ที่ 1 และ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสำรวจความต้องการ คู่มือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินความสามารถการแปลก่อนเรียนและหลังเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี ประสิทธิผล และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการใช้คู่มือการแปล บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด 2) ในการพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อ พบว่า โดย ภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาและรูปเล่มของคู่มืออยู่ในระดับมาก 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถ ด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือ เท่ากับ 0.5169 และ 4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อในระดับมากที่สุด
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การพัฒนาคู่มือ / การแปล / บทคัดย่อ en_US
dc.title การพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative The Development of Thai-English Abstract Translation Handbook for Buriram Rajabhat University Students en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor puttachart.ls@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics