ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางดนตรีไทยด้านทักษะการฟัง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.author นงนุช, ศรีรักษา
dc.date.accessioned 2017-09-27T07:00:05Z
dc.date.available 2017-09-27T07:00:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 17 และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2424
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถทาง ดนตรีไทยด้านทักษะการฟัง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 2) สร้างเกณฑ์ปกติ ของแบบทดสอบวัด ความสามารถทางดนตรีไทยด้านทักษะการฟังสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน 278 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ ง่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดความสามารถทางดนตรี ไทยด้านทักษะการฟัง ดังนี้คือ การฟังเสียงเครื่องดนตรีไทย การฟังเสียงโน้ตเพลงไทย การฟังเสียง โน้ตเพลงไทยที่สูงกว่ากำหนด การฟังเสียงโน้ตเพลงไทย ที่ต่ำกว่ากำหนด และการฟังเสียงทำนองเพลง ไทย หาคุณภาพของเครื่องมือโดยการวิเคราะห์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าอำนาจจำแนกโดยการ ทดสอบค่าที (t-test) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยการใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน สูตร KR 20 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการสร้างเกณฑ์ปกติใน รูปคะแนนทีปกติ ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ค่า ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.79 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าไค-สแควร์(χ 2 ) เท่ากับ 3.24 ค่า P-value เท่ากับ 0.68 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าดัชนีวัดระดับ ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 ค่ารากของค่าเฉลี่ย กำลังสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.00 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลัง สองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เกณฑ์ปกติของเครื่องมือ มีค่าคะแนน ทีปกติอยู่ระหว่าง T 21 ถึง T 74 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความสามารถทางดนตรีไทย en_US
dc.subject ทักษะการฟัง en_US
dc.subject Thai music ability en_US
dc.subject listening skill en_US
dc.title การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางดนตรีไทยด้านทักษะการฟัง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 en_US
dc.title.alternative CONSTRUCTION OF THAI MUSIC ABILITY TEST ON LISTENING SKILL FOR GRADE LEVEL 2 STUDENTS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics