ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัญหาการดำเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Show simple item record

dc.contributor.author จุไรรัตน์, แก้วพลงาม
dc.date.accessioned 2017-09-27T06:46:57Z
dc.date.available 2017-09-27T06:46:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 17 และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2414
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินการขอเลื่อนวิทย ฐานะชำนาญการพิเศษของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามขอบข่ายการ ดำเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 5 ด้าน คือ ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้าน หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษด้านการ เตรียมการ ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และด้านการเขียนรายงานการวิจัย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 285 คนได้จากการสุ่มจากประชากรครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้วยวิธีการสุ่มอย่าง ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะคือ แบบ ตรวจสอบรายการ (Checklists) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open - ended form) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .9780 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า Independent Samples t-test และการ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีปัญหาในการดำเนินการขอเลื่อนวิทย ฐานะชำนาญการพิเศษ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีปัญหาในการดำเนินการ ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นว่า เกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการ ด้านที่ 3 สูงเกินไป วิทยากรที่อบรมการทำผลงานทางวิชาการให้ความรู้แตกต่างกัน ทำให้ครูสับสน ขาด ความชัดเจนในการพัฒนาผลงาน โรงเรียนไม่จัดหาคู่มือ เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการไว้ให้ศึกษาค้นคว้า ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชามีน้อย ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนรายงาน การวิจัย ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจผลงานด้านที่ 3 ขาดความเที่ยงธรรม นักเรียนได้รับ ผลกระทบจากการทำผลงานทางวิชาการ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ en_US
dc.subject การทำผลงานทางวิชาการ en_US
dc.subject ครูชำนาญการพิเศษ en_US
dc.subject สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 en_US
dc.subject การพัฒนานวัตกรรม en_US
dc.subject การเขียนรายงานการวิจัย en_US
dc.subject Research Report Writing en_US
dc.subject Innovation Development en_US
dc.subject Buriram Educational Service Area Office 1 en_US
dc.subject Senior Specialist en_US
dc.subject Academic Work Writing en_US
dc.subject Professional Teachers’ Promotion to Senior Specialist en_US
dc.title ปัญหาการดำเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 en_US
dc.title.alternative PROBLEMS OF PROFESSIONAL TEACHERS’ PROMOTION TO SENIOR SPECIALIST IMPLEMENTATION UNDER BURIRAM EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics