ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

Show simple item record

dc.contributor.author ขวัญชัย, ปัจจัยตา
dc.contributor.author พิชัย, สราญรมย์
dc.contributor.author ภคิน, สรวงท่าไม้
dc.date.accessioned 2017-09-27T06:45:49Z
dc.date.available 2017-09-27T06:45:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation บทความฉบับเต็ม ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2413
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู ในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู จำแนกตามเพศ ประสบการณ์และวิทยฐานะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม การ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติทดสอบการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยหาค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1. ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวิทยฐานะ มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในระดับตั้งแต่ 20 ปีลงมาใกล้เคียงกับครูที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป 2. ระดับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 3. การปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำแนกตามเพศ วิทยฐานะ ประสบการณ์การ ทำงานต่างกัน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 en_US
dc.title.alternative A STUDY OF THE OPERATION ACCORDING TO PROFESSIONAL STANDARD CRITERRIA OF TEACHER UNDER THE OFFICE OF MAHASARAKHAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics