ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Show simple item record

dc.contributor.author สนอง, หอมรวง
dc.date.accessioned 2017-09-25T04:08:37Z
dc.date.available 2017-09-25T04:08:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2280
dc.description บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามสถานภาพตำแหน ่ง และประสบการณ์ ใน 5 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการดำเนินการ ด้านการให้ ความร ่วมมือ ด้านการประเมินผล และด้านการนำผล การปฏิบัติสู ่การปรับปรุง กลุ่ มตัวอย ่างได้จากการสุ ่มจากประชากรโดยกำหนดขนาดตามตารางของเครจซี่และ มอร์แกน ได้ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 76 คน และครูผู้สอน จำนวน 285 คน รวม 361 คน แล้วทำการสุ ่มด้วย วิธีการสุ ่มอย่ างง ่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบ รายการ แบบมาตราส ่วนประมาณค่ า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเท่ ากับ .837 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค ่าความถี่ ค ่าร้อยละ ค ่าเฉลี่ย ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค ่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่ างจึงทำการเปรียบเทียบรายคู ่ ในแต่ ละด้านตามวิธีการของเชฟเฟ่ โดยกำหนดค ่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว ่า 1. การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า อยู ในระดับมากทุกด้าน 2. เปรียบเทียบการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน ่ง โดยรวมมีความแตกต่ างกันอย ่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว ่า ด้านการประเมินผล และด้านการนำผลการปฏิบัติไปสู ่การปรับปรุงมีความแตกต ่างกันอย ่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส ่วนด้านอื่นๆ ไม ่แตกต่ าง 3. เปรียบเทียบการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติไม ่แตกต ่างกัน 4. ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ผู้บริหารและครูควรร ่วมกันวางแผนใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย ่างต่ อเนื่อง มีการวางแผนและดำเนินงานในเชิงรุก มีการจัดตั้งกลุ ่มเฝ้าระวัง ยาเสพติดในโรงเรียน ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต ่อการดำเนินการ ควรมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่ าง จริงจัง ควรมีการตรวจสอบหาสารเสพติดในนักเรียนอย่ างต่ อเนื่อง และมีการประสานงานกับหน่ วยงานอื่นๆ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน en_US
dc.subject การป้องกันปัญหายาเสพติด en_US
dc.subject Drug Problems in Schools en_US
dc.subject Problem Prevention en_US
dc.title การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 en_US
dc.title.alternative The Operational States of Drugs Problem Prevention and Solution in Schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 1 en_US
dc.type Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics