Filter by: Subject

Results Per Page:

วิจัย, สถิติ (2)
Principle Research (1)
Visual Programming (1)
การตั้งปัญหาเพื่อการวิจัย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย (1)
การนำเสนอข้อมูล การสรุปลักษณะของข้อมูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม PSPP ซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส (1)
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์ (1)
การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม อนุกรมเวลาและเลขดัชนี การวิเคราะห์การตัดสินใจ สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การอ่านและแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (1)
ความน่าจะเป็น เทคนิคการนับ (1)
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ การนำเสนอข้อมูล การสรุปลักษณะของข้อมูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม PSPP ซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส (1)
ตัวแปรพหุประยุกต์ (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account