Search

Browse

My Account

Discover

  • Author

  • Subject

    • ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ การนำเสนอข้อมูล การสรุปลักษณะของข้อมูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม PSPP ซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส (1)
    • ... View More
  • Has File(s)